pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00
GermanyPolandFranceBelgiumCzech RepublicItalySpainAustriaSwitzerlandNetherlandsSlovakiaLuksemburgLiechtensteinHungarySloveniaIrlandiaDenmarkChorwacja

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw (niem. AVL)

 

Poniższe ogólne warunki handlowe są stosowane do wszystkich stosunków prawnych między TYRES IG GmbH, FN 466564 z siedzibą w 1010 Wiedeń, Salztorgasse 7/5a. OG, Austria, UID: AT U72219529,  (w dalszym ciągu: „Sprzedający” i jej klientami (Kupującymi).

 

  1. Zakres obowiązywania

1.1

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostaw (w dalszym ciągu w skrócie: AVL) obowiązują dla wszystkich stosunków prawnych (zwłaszcza umów kupna i umów o dostawy) i dla wszystkich dostaw i robót Sprzedającego, także jeśli jednoznacznie się do tego nie odnosi. Odmienne ogólne warunki handlowe Kupującego obowiązują tylko po jednoznacznej akceptacji przez sprzedającego.

1.2

Niniejsze AVL obowiązują także wówczas, kiedy zostały przyjęte w pierwszym zamówieniu i nie zostały przyjęte jednoznacznie dla dalszego stosunku handlowego lub w przypadku powtarzalnych robót i zamówień na zamówienie dla późniejszego zlecenia.

1.3

Dla transakcji konsumenckich w rozumieniu § 1 KSchG (= ustawa o ochronie konsumentów) (w dalszym ciągu w skrócie: transakcje konsumenckie) obowiązują niniejsze AVL z odstępstwami uregulowanymi dla transakcji konsumenckich.

1.4

AVL są dostępne w pomieszczeniach roboczych sprzedającego lub jego partnerów dystrybucyjnych, a także pozostają do wglądu i do pobrania na stronie www.tyresinternationalgroup.com

1.5

Jeśli w tych AVL występuje odwołanie do cennika, oznacza to cennik sprzedającego obowiązujący w dniu dostawy według wywieszki.

 

2. Zawarcie umowy

 

2.1

Umowa jest zawierana przez stronę internetową sprzedającego www.tyresinternationalgroup.com po złożeniu zamówienia przez kupującego poprzez formularz zamówienia. Po naciśnięciu przycisku Zamów, następuje złożenie zamówienia i występuje zobowiązanie płatnicze kupującego.

2.2

Kupujący kontroluje treść potwierdzenia zamówienia. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać na piśmie odstępstwa od przekazanej przez niego wiadomości. W przeciwnym razie zawierana jest transakcja prawna z treściami potwierdzonymi przez sprzedającego.

2.3

W przypadku, kiedy nie uzgodniono określonego terminu dostaw lub realizacji, umowa jest zawierana także bez potwierdzenia zamówienia, o ile dostawa lub praca sprzedającego są realizowane w terminie 4 tygodni od udzielenia zamówienia.

2.4

Kupujący jest jednoznacznie informowany o tym, że przedstawiciele sprzedającego nie są uprawnieni do podejmowania uzgodnień, które odbiegają od tych AVL. Takie uzgodnienia wymagają pisemnego potwierdzenia ze strony sprzedającego.

2.5

Dane w katalogach, prospektach itp. są niewiążące i stają się treścią umowy tylko wówczas, kiedy jednoznacznie się do tego odnosi w potwierdzeniu zlecenia.

2.6

W przypadku transakcji konsumenckich sprzedający w odpowiednim terminie, najpóźniej jednak w ciągu 14 dni od udzielenia zamówienia, zobowiązany jest przekazać kupującemu potwierdzenie zamówienia, w przeciwnym razie kupujący nie jest związany zleceniem lub ofertą. 

 

3. Dostawa, przeniesienie ryzyka, opóźnienie odbioru

 

3.1

Dostawa towarów następuje z nieodpłatnym załadunkiem na zasadach „loco fabryka“ /„ex works“ (w rozumieniu INCOTERMS 2010)sprzedającego w Wiedniu.

3.2

Ryzyko przechodzi na kupującego, kiedy towar zostanie przekazany jemu lub wyznaczonemu spedytorowi, w przypadku opóźnienia przyjęcia po stronie kupującego, od gotowości do wysyłki. Dotyczy to także sytuacji, kiedy realizowane są dostawy częściowe lub sprzedający samodzielnie realizuje transport na zlecenie kupującego do miejsca przeznaczenia.

3.3

Kupujący lub wyznaczone przez niego osoby trzecie (np. spedytor) sam zobowiązany jest zlecić sprawny załadunek i/lub zamocowanie towaru. Sprawdzający nie odpowiada za wady załadunku lub mocowania.

3.4

Towar nieodebrany w uzgodnionym terminie dostawy lub roboty jest magazynowany przez okres maksymalnie 5 dni na ryzyko i koszt kupującego. Kupujący pokrywa opłaty za przechowywanie. Równocześnie sprzedający jest uprawniony domagać się wypełnienia umowy lub po wyznaczeniu odpowiedniego terminu dodatkowego odstąpić od umowy i spożytkować towar w inny sposób. W przypadku tego rodzaju przetwarzania obowiązuje kara umowna w wysokości 25,00 euro za przesyłkę plus 10% wartości towaru (bez VAT).

3.5

W przypadku transakcji konsumenckich – kiedy sprzedający wysyła towar – ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego dopiero wówczas, kiedy towar zostanie doręczony kupującemu lub wyznaczonej przez niego osobie trzeciej, różnej od spedytora. Jeśli jednak kupujący zawarł umowę na transport bez wykorzystania proponowanej przez sprzedającego możliwości wyboru, ryzyko już z przekazaniem towaru przechodzi na spedytora. Kupujący nie nabywa jednak równocześnie z przeniesieniem ryzyka prawa własności do towaru. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności według § 10 (zastrzeżenie własności) tych AVL tak długo, jak towar nie zostanie całkowicie opłacony.

 

 

4. Zwłoka

 

4.1

 

W przypadku zwłoki, za którą odpowiada sprzedający, kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli po wystąpieniu zwłoki wyznaczył on pisemnie dodatkowy termin na dostawę towaru lub świadczenie usługi i zapowiedział odstąpienie od umowy po bezowocnym upływie tego terminu dodatkowego. Termin dodatkowy jest odpowiedni wówczas, kiedy nie jest mniejszy niż 50% pierwotnego terminu dostawy lub pracy.

4.2

W przypadku zwłoki po stronie sprzedającego i w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez kupującego występuje prawo do odszkodowania, jeśli sprzedający lub jego podwykonawcy spowodowali zwłokę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność za szkody z tytułu zwłoki sprzedającego w przypadku rażącego niedbalstwa ograniczona jest do 1% wartości dostawy lub pracy w stanie zwłoki, maksymalnie jednak 10% wartości danej części dostawy lub pracy, która nie została terminowo zrealizowana. Roszczenie odszkodowawcze przekraczające to jest wykluczone.

 

5. Rękojmia

 

5.1

Uzgodnione dostawy i roboty są realizowane zgodnie z ofertą i/lub wykazem robót sprzedającego stanowiącymi podstawę dla potwierdzenia zamówienia.

5.2

Niewielkie, niewpływające na cel odstępstwa od wzorca i/lub prospektu, które stanowią podstawę oferty lub potwierdzenia zamówienia (np. w odniesieniu do wymiarów, wagi, jakości) to nieistotne wady, które z góry uznaje się za zaakceptowane.

5.3

Zmiany i polepszenia uzgodnionych dostaw i robót, które opierają się na nowych doświadczeniach i/lub nowych wynikach ekonomicznych, pozostają jednoznacznie zastrzeżone po stronie sprzedającego.

5.4

Kupujący zobowiązany jest skontrolować dostawy i roboty sprzedającego niezwłocznie po ich przyjęciu i niezwłocznie zgłaszać widoczne wady, niedobory lub nieprawidłowe dostawy, najpóźniej w ciągu tygodnia od przyjęcia dostaw i robót, ukryte wady w ciągu tygodnia od ich ustalenia, na piśmie. Zgłoszenie należy wystarczająco uzasadnić i udokumentować materiałem dowodowym.

5.5

Okres rękojmi wynosi maksymalnie 12 miesięcy od odbioru. Kupujący musi udokumentować występowanie wad. § 924 ABGB i § 933b ABGB nie mają zastosowania.

5.6

W razie uzasadnionych wad sprzedający jest uprawniony naprawić wadę w wyznaczonym terminie, wnioskować o usunięcie wady lub wymienić towar. Dopuszczalne są kilkakrotne naprawy i dostawy części zamiennych. W przypadku terminowego ulepszenia, aneksu dla niedoborów lub dostaw części zamiennych dodatkowe roszczenia, jak rozwiązanie umowy (jej przekształcenie) lub zmniejszenie ceny są jednoznacznie wykluczone.

5.7

Rękojmia wygasa, jeśli kupujący lub osoba trzecia nieautoryzowana przez sprzedającego wprowadzi zmiany lub wykona naprawy w zakresie towaru.

5.8

Jeśli w ofercie lub potwierdzeniu zlecenia zawarta jest deklaracja gwarancyjna (każdorazowo nie jest to umowa gwarancyjna w ścisłym sensie), nie obejmuje to części zużywalnych (np. uszczelek itp.) lub szkód powodowanych przez nieodpowiednie lub nieprawidłowe zastosowanie, naturalne zużycie, nieprawidłowe lub wadliwe przetwarzanie lub magazynowanie. Deklarację gwarancyjną należy rozumieć w taki sposób, że sprzedający odpowiada za wady (z wyjątkiem wcześniej wymienionych przypadków), które wystąpią w uzgodnionym terminie gwarancyjnym po przekazaniu i będą dochodzone w tym okresie.

5.9

W przypadku transakcji konsumenckich obowiązują ustawowe regulacje z tytułu rękojmi.

 

6. Odpowiedzialność

 

6.1

Jeśli nie narusza to obowiązującego prawa i jeśli w AVL nie jest uregulowane inaczej, sprzedający odpowiada tylko za zwrot szkód, które spowodował umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W razie rażącego niedbalstwa odpowiedzialność jest ograniczona pod względem wysokości, odpowiednio do wartości umowy, maksymalnie dla sumy, która jest pokrywana przez ubezpieczenie z tytułu działalności gospodarczej sprzedającego. Te ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują dla rekompensaty szkód osobowych.

6.2

Sprzedający nie odpowiada za szkody pośrednie, utracony zysk, straty odsetkowe, utracone oszczędności, szkody następcze i majątkowe i szkody z tytułu praw osób trzecich i za szkody, które wynikają z nieprawidłowego lub niewłaściwego zastosowania, naturalnego zużycia, nieprawidłowego lub niewłaściwego przetwarzania lub magazynowania.

 

7. Ceny, warunki płatności i zwłoka płatności

 

7.1

Uzgodnione ceny należy rozumieć z doliczeniem podatku VAT w obowiązującej wysokości ustawowej i „loco fabryka / ex works" (w rozumieniu INCOTERMS 2010) w Wiedniu, o ile nie uzgodniono jednoznacznie czegoś innego.

7.2

Faktury sprzedającego są wymagalne z płatnością na dzień wystawienia.

Dostępne formy płatności:

- przelew tradycyjny na konto bankowe

- płatność PayPal - e-przelew lub płatność kartą debetową i kredytową

- płatność Sofort

- wcześniej ustalona płatność gotówkowa w biurze.

Tyres IG GmbH realizuje wysyłki pobraniowe w kanale sprzedaży b2c i b2b.

7.5

Wszystkie należności sprzedającego są natychmiast wymagalne, jeśli kupujący popadnie w zwłokę w stosunku do sprzedającego przy wypełnianiu zobowiązania. To samo dotyczy przypadku wstrzymania płatności. W tych przypadkach sprzedający zobowiązany jest także do natychmiastowego odstąpienia od umowy.

7.6

W razie opóźnienia płatności sprzedający jest uprawniony

7.6.1

w przypadku transakcji z firmami: rozliczać odsetki z tytułu zwłoki § 456 UGB. Sprzedający oprócz tego ma prawo dochodzenia oddzielnie wykraczającej ponad to szkody.

7.6.2

w przypadku transakcji konsumenckich: odpowiednio do dokonanego wyboru rozliczać rzeczywistą powstałą szkodę lub ustawowe odsetki z tytułu zwłoki w wysokości 4% rocznie.

7.6.3

dochodzić kosztów upomnień, windykacji i obsługi adwokackiej, o ile są one konieczne do zgodnego z przepisami egzekwowania prawa. Obejmuje to przy transakcjach z firmami, niezależnie od wykraczających ponad to kosztów eksploatacji (w rozumieniu § 1333 ust. 2 ABGB), kwotę ryczałtową w wysokości EUR  40,–.

7.6.4

w razie opóźnienia płatności kupującego od dnia przekazania towaru domagać się odsetek.

7.6.5

rozliczać wpływające płatności w pierwszej kolejności na rzecz kosztów upomnień i windykacji i kosztów obsługi adwokackiej lub innych czynności sądowych, następnie na rzecz odsetek, a na końcu z kapitałem.7.7

W razie zwłoki płatności sprzedający jest uprawniony uzależnić dalsze dostawy lub prace od płatności zaliczkowych lub zabezpieczeń. Jest on uprawniony w tych przypadkach domagać się rekompensaty z tytułu niewypełnienia zobowiązania lub odstąpić od umowy bez ograniczania roszczeń odszkodowawczych. W takim przypadku odebrane weksle mogą zostać zwrócone i możliwe jest domaganie się natychmiastowej płatności gotówką.

7.8

Sprzedający jest uprawniony do tego, aby w przypadku kilku otwartych należności kupującego, księgować wpływające środki według potrzeb.

7.9

Kupujący nie jest uprawniony do rozliczania dochodzonych należności wzajemnych, także wówczas, kiedy są one usuwane ze względu na zgłoszenia wad, z należnościami sprzedającego lub odmówić płatności, chyba że zostanie ona potwierdzona prawomocnie przez sąd. Zakaz rozliczeń i wyłączenie prawa zatrzymania nie obowiązują w przypadku transakcji konsumenckich.

7.10

Tylko towar w należytym stanie w zamkniętych jednostkach opakowaniowych będzie przyjmowany i będzie opłacany z 90% wartości towaru. Koszty odbioru są rozliczane oddzielnie.

 

8. Zastrzeżenie własności

 

8.1

Towar dostarczony przez sprzedającego pozostaje tak długo jego własnością, aż towar przy uwzględnieniu wszystkich kosztów dodatkowych zostanie całkowicie opłacony i kupujący spełni całkowicie swoje zobowiązania wynikające z tej umowy (zastrzeżenie własności).

8.2

Kupujący zobowiązany jest starannie przechowywać towar dostarczony przez sprzedającego do przeniesienia własności na niego. Kupujący ponosi pełne ryzyko w odniesieniu do zastrzeżonego towaru, zwłaszcza ryzyko utraty, przepadnięcia lub pogorszenia stanu.

8.3

W razie dalszego zbywania towaru zastrzeżonego kupujący już teraz, bez konieczności dodatkowego oświadczenia o przeniesieniu lub zgody, przenosi prawa przysługujące mu z dalszego zbywania towaru zastrzeżonego w stosunku jego odbiorców dla zaspokojenia wszystkich należności z należnościami dodatkowymi do wysokości wartości dostarczonego towaru sprzedającego. Ta sama regulacja obowiązuje analogicznie dla przypadku obróbki i przetwarzania, łączenia lub mieszania dołączonego towaru. W tym przypadku sprzedający nabywa dla rzeczy tworzonych poprzez przetwarzanie prawo współwłasności w stosunku wartości dostawy towaru do nowo utworzonych rzeczy.

8.4

Jeśli dostarczone przez sprzedającego towary lub rzeczy utworzone z nich poprzez obróbkę i przetwarzanie stają się istotnymi składnikami działki osoby trzeciej, tak że poprzez nierozłączne połączenie z działką stają się one właścicielami dostarczonych przez sprzedającego towarów, kupujący już teraz przenosi wszystkie prawa dodatkowe wobec osób trzecich na sprzedającego, w wysokości wartości dostarczonych przez sprzedającego i zamontowanych towarów.

8.5

W razie zwłoki na żądanie zamawiającego kupujący zobowiązany jest powiadomić swoich dłużników o fakcie przeniesienia, udzielać niezbędnych informacji dotyczących dochodzenia przeniesionej należności i przekazywać w tym celu wymagane dokumenty.

8.6

Kupujący nie jest uprawniony do zastawiania towaru sprzedającego objętego zastrzeżeniem własności lub jego przekazywania w celu zabezpieczenia. W razie zastawu lub innego wykorzystania przez osoby trzecie kupujący jest zobowiązany dochodzić prawa własności sprzedającego, niezwłocznie powiadamiać sprzedającego i podejmować wszystkie wymagane kroki dla zabezpieczenia interesów sprzedającego.

8.7

W przypadku dostawy towarów w ramach bieżącej faktury zastrzeżenie własności służy zabezpieczeniu otwartych należności salda.

 

9. Miejsce wypełnienia zobowiązania, właściwość sądu, stosowane prawo, częściowa nieskuteczność

 

9.1

Miejscem wypełnienia wszystkich zobowiązań z tej umowy jest siedziba sprzedającego w Wiedniu.

9.2

Dla wszystkich sporów z tytułu tej umowy uzgadnia się zgodnie z § 104 JN właściwość odpowiedniego sądu zwyczajnego w Wiedniu.

9.3

Między kupującymi jednoznacznie uzgadnia się stosowanie prawa austriackiego, z wyłączeniem norm odsyłających międzynarodowego prawa prywatnego (np. IPRG, Rom I-VO) i Konwencji Wiedeńskiej. W stosunku do konsumenta taki wybór prawa obowiązuje tylko wówczas, kiedy poprzez to nie są naruszane obowiązujące regulacje ustawowe kraju, w którym ma on siedzibę lub zwykłą siedzibę.

9.4

Jeśli regulacje tych AVL okażą się lub staną się nieskuteczne prawnie, nieważne i/lub nieobowiązujące w trakcie obowiązywania, nie wpływa to na skuteczność prawną i obowiązywanie pozostałych regulacji. W takim przypadku należy zastąpić nieskuteczną prawnie, nieważną i/lub nieobowiązującą regulację taką, która jest skuteczna prawnie i obowiązująca, a pod względem gospodarczym odpowiada zastępowanej regulacji - na ile jest to możliwe i dopuszczalne prawnie – .

 

10. Polityka prywatności

 

 
10.1

 

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: TYRES IG GmbH, FN 466564 z siedzibą w 1010 Wien, Salztorgasse 7/5a. OG, Austria, UID: AT U72219529.

10.3

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

10.4

Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego mogą być: 

10.4.1

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

10.4.2

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

10.5

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.

10.6

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10.7

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mogą kierować swoje zapytania, żądanie dostępu do swoich danych osobowych, żądanie ich poprawiania, jak również żądanie ich usunięcia na adres e-mail: office@tyresig.com lub adres pocztowy: TYRES IG GmbH, Salztorgasse 7/5a , 1010 Wien, Austria

 

 

11. Ograniczenie zastosowania AVL u konsumentów

 

Jeśli kupujący jest konsumentem w rozumieniu § 1 KSchG, wymienione regulacje tej AVL w stosunku do niego nie mają zastosowania: punkt 1.1, ostatnie zdanie i punkt 3.4 ostatnie zdanie (zgoda na piśmie), punkt 5.4 do 6.7. (ograniczenie rękojmi), punkt 7.1 i 7.2. (ograniczenie odpowiedzialności), punkt 7.9 (zakaz rozliczeń i wyłączenie prawa zatrzymania), punkt 9.2 (klauzula właściwości sądowej) i punkt 10.4 (częściowa nieskuteczność)

TYRES IG GmbH
OFFENLEGUNG UND INFORMATIONEN GEM. § 5 ECG, § 14 UGB

Impressum:

Firma: Tyres IG GmbH
Sitz: Salztorgasse 7/5a, 1010 Wien, Österreich
Firmenbuchnummer: FN 466564
UID Nummer: AT U72219529

E-Mail: office@tyresig.com
Internet: http://www.tyresinternationalgroup.com 

 

Zuständige Stellen

Firmenbuchgericht:
FN 466564z des Handelsgerichtes Wien
Aufsichtsbehörde:
Magistrat der Stadt Wien als Gewerbebehörde
Anwendbare Rechtsvorschriften:
Gewerbeordnung (GewO) aufrufbar unter www.ris.bka.gv.at
Kammer:
Wirtschaftskammer Wien, LG Versand-, Internet- und allgemeiner Handels
Unternehmensgegegenstand: 
Handel aller Art, insbesondere mit Reifen und Autoteilen Vermietung von Fahrzeugen Lackierarbeiten an Fahrzeugen sowie jede weiter die obigen Gesellschaftsgegenstände fördernde Tätigkeit.
Gewerbeberechtigung:
Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe und Handelsagent
GISA-Zahl: 31560252
Geschäftsführer:
Sebastian Krupa

 

producenci opon
logo1791 logo1788 logo1722 logo1709 logo1704 logo1702 logo1627 logo1624 logo1622 logo1620 logo1609 logo1602 logo1584 logo1546 logo1493 logo1466 logo1461 logo1453 logo1436 logo1431 logo1411 logo1401 logo1341 logo1299 logo1170 logo1065 logo973 logo1805 logo1820 logo1823 logo1834 logo1847 logo1863 logo1864 logo1882 logo1931 logo1932 logo1976 logo1938 logo1939 logo1940 logo1942 logo1945 logo1946 logo1947 logo1948 logo1949 logo1950 logo1951 logo1952 logo1953 logo1954 logo1955 logo1956 logo1957 logo1958 logo1960 logo1961 logo1963 logo1964 logo1966 logo1967 logo1968 logo1969 logo1970 logo1971 logo1972 logo1986 logo2892 logo13831
bezpieczne metody płatności


gdzie sprzedajemy
Newsletter:
producenci opon
copyright: Tyres IG GmbH